IT-Swarm.Net

comments

Koji je najbolji komentar izvornog koda s kojim ste se ikada susreli?

Mogu li se komentari koristiti u JSON-u?

Koji je uobičajeni format zaglavlja datoteka Python?

Koji je brzi način za komentiranje / komentiranje linija u Vimu?

Kako blokirati komentare na YAML-u?

Kako komentiram blok oznaka u XML-u?

Komentari s više redaka u Rubyju?

Komentari u Markdownu

Način za stvaranje multiline komentara u Pythonu?

Kako "komentirati" (dodati komentar) u paketu / cmd?

Koji stil komentara trebam koristiti u batch datotekama?

Kako komentirati i komentirati blokove koda u uređivaču Office VBA

Kako komentirati jedan redak u XML-u?

/ ** i / * u Java komentarima

Zašto je dopušteno izvršavanje Java koda u komentarima s određenim znakovima Unicode?

Mogu li se komentari dodati na Jenkinsfile?

Način stvaranja višelinijskih komentara u Bashu?