IT-Swarm.Net

utf-8

UTF-8과 ISO-8859-1의 차이점은 무엇입니까?