IT-Swarm.Net

adb

sao chép tệp db với kết quả kéo adb trong lỗi 'quyền bị từ chối'

adb: không tìm thấy lệnh (từ trong thư mục công cụ nền tảng) trên Mac OS X Yosemite