IT-Swarm.Net

add-rewrite-rule

add_rewrite_rule () không hoạt động

Tại sao mọi người móc add_rewrite_rule trên init

Điểm cuối tùy chỉnh cung cấp tiêu đề 404

Liệu add_rewrite_rule (..) chỉ chấp nhận "index.php" làm mục tiêu chuyển hướng?

add_rewrite_rules tiền tố mọi thứ

add_rewrite_rule nhầm lẫn

add_rewrite_endpoint không hoạt động

Cách thay đổi các kết quả khớp trong add_rewrite_rule

Add_rewrite_rule của tôi đang trả về 404

Sử dụng add_rewrite_rule () để chuyển hướng đến Trang trước

mẫu giải quyết/tác giả/đến một trang hoặc lưu trữ (của tất cả các tác giả)

tại sao add_rewrite_rule làm mới và biến url lỏng lẻo

Mã tối ưu cho hai add_rewrite_rule

Quy tắc viết lại: loại bài tùy chỉnh với 2 biến số