IT-Swarm.Net

android-gradle

Lỗi AAPT2: kiểm tra nhật ký để biết chi tiết

Cập nhật dự án Android và cách giải quyết: "Không thể giải quyết: màn hình"?

Quá trình kiểm tra thiết bị bị lỗi - tập tin .txt ở đâu?