IT-Swarm.Net

android

Sự khác biệt giữa "px", "nhúng", "dp" và "sp" là gì?

Đóng/ẩn Bàn phím mềm Android

Tại sao trình giả lập Android lại chậm như vậy? Làm thế nào chúng ta có thể tăng tốc trình giả lập Android?

Tất cả các thư viện com.Android.support phải sử dụng cùng một đặc điểm kỹ thuật phiên bản

Lỗi khi truy xuất cha mẹ cho mục: Không tìm thấy tài nguyên khớp với tên đã cho sau khi nâng cấp lên AppCompat v23

Có ID thiết bị Android duy nhất không?

Android Studio: "Vui lòng chọn SDK Android"

Hex trong suốt về màu sắc

Lỗi khi khởi chạy AVD với bộ xử lý AMD

Không thể hợp nhất dex

Android 8: Không có gì khi lưu trong HTTP Cleartext

android.os.FileUriExposedException: file: /// st Storage/emulation/0/test.txt được hiển thị ngoài ứng dụng thông qua Intent.getData ()

Bạn cần sử dụng một chủ đề Theme.AppCompat (hoặc hậu duệ) với hoạt động này

Làm cách nào để căn giữa văn bản theo chiều ngang và chiều dọc trong TextView?

Nhận kích thước màn hình bằng pixel

Android Studio: Thêm jar làm thư viện?

Vẫn nhận được cảnh báo: Cấu hình 'biên dịch' đã lỗi thời và đã được thay thế bằng 'triển khai'

Dừng EditText để lấy trọng tâm khi khởi động Activity

"Không thể giải quyết ký hiệu R" trong Android Studio

Nhận thời gian và ngày hiện tại trên Android

Làm cách nào để thêm dải phân cách và khoảng trắng giữa các mục trong RecyclerView?

Không thể tải tập lệnh từ chỉ mục tài sản.Android.bundle trên windows

Có cách nào để lấy mã nguồn từ tệp APK không?

Làm cách nào để lưu trạng thái Hoạt động của Android bằng trạng thái lưu thể hiện?

'Bối cảnh' trên Android là gì?

Lỗi: comA

Làm cách nào để hiển thị hộp thoại cảnh báo trên Android?

Làm cách nào để thêm dự án thư viện vào Android Studio?

Bạn chưa chấp nhận thỏa thuận cấp phép của các thành phần SDK sau

Phương thức không được hỗ trợ: BaseConfig.getApplicationIdSuffix ()

Cấu hình theo yêu cầu không được hỗ trợ bởi phiên bản hiện tại của plugin Android Gradle

Làm cách nào để truyền dữ liệu giữa các Hoạt động trong ứng dụng Android?

Cài đặt ADB trên macOS

HttpClient sẽ không nhập trong Android Studio

Cách cài đặt Dịch vụ Google Play trong Genymotion VM (không có hỗ trợ kéo và thả)?

Android getResource (). GetDrawable () không dùng API 22

Làm cách nào để quản lý startActivityForResult trên Android?

Làm cách nào tôi có thể mở URL trong trình duyệt web Android từ ứng dụng của mình?

Có cách nào để chạy Python trên Android không?

Android Studio - Cách thay đổi đường dẫn SDK Android

Làm cách nào để tạo RecyclerView với nhiều kiểu xem?

getColor (int id) không dùng nữa trên Android 6.0 Marshmallow (API 23)

Ví dụ về AsyncTask Android

Cách thay đổi phông chữ Gia đình của TextView trong Android

Không thể giải quyết R - Lỗi Android

Tải hình ảnh lười biếng trong ListView

Làm cách nào để thêm hình ảnh vào thư mục "drawable" trong Android Studio?

Recycler Xem trên Click

Làm cách nào tôi có thể kết nối với Android với ADB qua TCP?

Sự khác biệt giữa trọng lực và layout_gravity trong Android là gì?

Làm cách nào để có được số bản dựng/phiên bản của ứng dụng Android của bạn?

Cách ẩn thanh tiêu đề cho một Hoạt động trong XML với chủ đề tùy chỉnh hiện có

Tự động chấp nhận tất cả các giấy phép SDK

Cách xử lý thông báo khi ứng dụng chạy nền trong Firebase

findViewById trong Fragment

Cách tạo nền trong suốt 20% trên Android

Không thể tạo trình xử lý bên trong chuỗi chưa được gọi là Looper.prepare ()

Làm cách nào để có thêm dữ liệu từ ý định trên Android?

Hình ảnh của họ

Không tìm thấy tài nguyên nào khớp với tên đã cho: attr 'Android: keyboardNavlationCluster'. khi cập nhật lên Thư viện hỗ trợ 26.0.0

Mipmaps so với các thư mục có thể vẽ

Làm cách nào để thay đổi màu của thanh tiêu đề và thanh địa chỉ trong phiên bản Chrome mới nhất trên Lollipop?

Loại bỏ vấn đề bộ nhớ trong khi tải hình ảnh vào đối tượng Bitmap

Thay đổi cấp độ API Android Studio

Cách thay đổi màu thanh trạng thái trong Android

Đã tìm thấy nhiều tệp với đường dẫn độc lập của hệ điều hành 'META-INF/LICENSE'

Làm cách nào để chuyển đổi Drawable thành Bitmap?

Làm thế nào để làm phần mềm và văn bản của TextView trong mã?

appcompat-v7: 21.0.0 ':

Cách tĩnh để có được 'Bối cảnh' trong Android?

Làm cách nào để mở Cửa hàng Google Play trực tiếp từ ứng dụng Android của tôi?

Đường phân cách vẽ/dải phân cách Android trong bố cục?

API 'biến.getExternalNativeBuildT task ()' đã lỗi thời và đã được thay thế bằng 'biến thể.getExternalNativeBuildProviders ()

Hoạt động này đã có một thanh hành động được cung cấp bởi trang trí cửa sổ

Chuyển đổi pixel sang dp

Trình giả lập: ERROR: giả lập x86 hiện yêu cầu tăng tốc phần cứng

Android 8.0: Java.lang.IllegalStateException: Không được phép bắt đầu dịch vụ Ý định

Làm cách nào để có được vị trí GPS hiện tại theo chương trình trong Android?

Hoạt động đã bị rò rỉ cửa sổ ban đầu được thêm vào

INSTALL_FAILED_NO_MATCHING_ABIS khi cài đặt apk

Lỗi "Chứng chỉ gỡ lỗi đã hết hạn" trong các plugin Android Eclipse

Làm cách nào để đặt đường viền xung quanh văn bản Android?

Làm thế nào để bắt đầu hoạt động mới trên nút bấm

Lỗi: Loại chương trình đã có: Android.support.design.widget.CoordinatorLayout $ Behavior

Android Studio không thấy thiết bị

Android "Chỉ chủ đề ban đầu tạo phân cấp chế độ xem mới có thể chạm vào chế độ xem của nó."

Làm cách nào để tạo liên kết trong TextView có thể nhấp?

"Chuyển đổi sang định dạng Dalvik không thành công với lỗi 1" trên JAR bên ngoài

Làm cách nào để thay đổi hoặc thêm chủ đề vào Android Studio?

Sự khác biệt giữa match_parent và fill_parent là gì?

Không thể tải AppCompat ActionBar mà không biết lỗi trong studio Android

Làm cách nào để gửi một đối tượng từ Hoạt động Android này sang Hoạt động khác bằng Ý định?

Không thể tìm thấy Theme.AppCompat. Hỗ trợ cho ActionBar Android mới

java.lang.NoClassDefFoundError: không giải quyết được: Lorg/Apache/http/ProtocolVersion

com.google.Android.gms: play-services-đo-base đang được yêu cầu bởi nhiều thư viện khác

Dịch vụ so với IntentService

Kiểu thiết kế nút vật liệu Android

Làm cách nào để hiển thị Toast trong Android?

Thiết bị Android ADB trái phép

Android: Java.lang.OutOfMemoryError: Không thể phân bổ phân bổ byte 23970828 với 2097152 byte miễn phí và 2MB cho đến OOM

Sửa thẻ SD không thể định dạng

Làm cách nào để ping địa chỉ IP từ thiết bị Android?

Làm cách nào để gửi SMS từ máy tính của tôi qua điện thoại Android?

Cách ẩn thông báo của Teamviewer (sử dụng im lặng) trong điện thoại Máy tính và Android

Làm cách nào để thiết lập Chromecast mà không cần đăng nhập vào Google Home?

Làm thế nào để làm việc với nhau

Làm cách nào bạn có thể có thẻ SD để hoạt động với các ứng dụng Android trên Chromebook?

Mở AVD hoặc trình giả lập mà không cần mở Android Studio

Xóa (không xóa lùi) trên bàn phím Android

Nexus 4 không hiển thị trong máy tính của tôi dưới dạng thiết bị lưu trữ

Nhập tệp .vcs vào lịch google

Làm cách nào để có được IP 'tĩnh' khi kết nối USB?

Làm cách nào tôi có thể truy cập vào máy tính để bàn của mình khi nó kết nối với điện thoại Android của tôi?

Địa chỉ MAC giả mạo từ lệnh IP

Làm cách nào để chạy ứng dụng iOS hoặc Android trên PC?

Tôi không thể tìm thấy adb_usb.ini

Ngăn chặn / Định cấu hình Android không tải / tạm dừng các ứng dụng không 'trên đầu'

Tua lại và chuyển tiếp nhanh video YouTube

Buộc gỡ cài đặt các plugin Eclipse 3.5

Ubuntu & Android: Chia sẻ kết nối internet kết nối giữa điện thoại và máy tính xách tay với máy tính xách tay khác thông qua ethernet

Đồng bộ hóa điện thoại Android với Linux PC

Sao chép tập tin / sử dụng ứng dụng trên HD mà không có ký tự ổ đĩa?

Xem số liệu thống kê trên trang web tự lưu trữ từ ứng dụng Android WordPress