IT-Swarm.Net

angularjs-directive

hàm gọi lệnh angularjs được chỉ định trong thuộc tính và truyền đối số cho nó

Tương đương với React của một Angular Chỉ thị nào chỉ hoạt động trên các thuộc tính?