IT-Swarm.Net

casting

Tại sao nên sử dụng static_cast <int> (x) thay vì (int) x?

Tại sao một float SQL khác với float C #

Đúc trực tiếp vs 'như' toán tử?

Chuyển đổi một con trỏ thành một số nguyên

Cách nhanh nhất để chuyển đổi chuỗi thành số nguyên trong PHP

Làm cách nào để chuyển đổi một float thành một int trong Objective C?

Khi nào nên sử dụng static_cast, Dynamic_cast, const_cast và reinterpret_cast?

Làm cách nào để kiểm tra xem một chuỗi có phải là số (float) không?

Đánh máy bằng Python

Truyền với GetType ()

Khi nào nên sử dụng reinterpret_cast?

Tôi có bỏ kết quả của malloc không?

Phong cách C++ được chuyển từ unsign char * sang const char *

Có thể gán một đối tượng lớp cơ sở cho một tham chiếu lớp dẫn xuất với một kiểu chữ rõ ràng không?

Java: gấp đôi so với float

Sửa lỗi BeanNotOfRequiredTypeException trên Spring proxy trên một bean không phải singleton?

Làm thế nào để truyền các loại Danh sách chung trong java?

Giải thích về "ClassCastException" trong Java

Làm thế nào để bạn đưa một danh sách các siêu kiểu vào một danh sách các kiểu con?

Nhận giá trị int từ enum trong C #

Phần còn lại chung trong C #

Chức năng con trỏ đúc trong C++

Kiểu truyền cho các đối tượng do người dùng xác định

Làm thế nào để truyền đối tượng đến loại được mô tả bởi lớp Type?

C # Đúc danh sách <ObjBase> làm danh sách <Obj>

Làm cách nào để chuyển đổi từ int sang Long trong Java?

Java Class.cast () so với toán tử cast

Truyền an toàn lâu đến int trong Java

Trong C.

Làm thế nào để chuyển đổi một mảng thành đối tượng trong PHP?

Định dạng T-SQL số ​​nguyên thành chuỗi 2 chữ số

Làm cách nào để tôi truyền một chuỗi thành số nguyên và trong trường hợp có lỗi trong quá trình truyền với PostgreSQL?

java: làm thế nào tôi có thể thực hiện đúc động một biến từ loại này sang loại khác?

Làm thế nào để truyền các phần tử mảng thành chuỗi trong PHP?

sử dụng group_concat trong PHPMYADMIN sẽ hiển thị kết quả dưới dạng [BLOB - 3B]

Làm cách nào để nhân đôi thành một int trong Java bằng cách làm tròn nó xuống?

Chuỗi không được công nhận là "định dạng dd/MM/yyyy" DateTime hợp lệ

Tự động tạo PHP đối tượng dựa trên chuỗi

Tại sao không biên dịch lại reinterpret_cast này?

Bỏ IList vào danh sách

Làm thế nào để truyền đối tượng trong PHP

Không thể chuyển đổi từ loại đối tượng sang dài

Loại an toàn: Bỏ chọn cast từ Object

C # tương đương với DirectCast của VB.NET?

Diễn viên không được kiểm tra là gì và làm cách nào để kiểm tra nó?

Haskell: Chuyển đổi Int thành Chuỗi

Bộ phận nguyên: Làm thế nào để bạn sản xuất một đôi?

Chuyển đổi mảng byte thành chuỗi trong javascript

Toán tử chuyển đổi do người dùng định nghĩa từ lớp cơ sở

Làm cách nào để chuyển đổi một yếu tố thành số nguyên\số mà không mất thông tin?

Cách truyền Object vào int

bỏ lớp này sang lớp khác hoặc chuyển đổi lớp này sang lớp khác

Chuyển đổi boolean thành int trong Java

Đúc một cấu trúc C thành một cấu trúc khác

Chuyển đổi BigDecimal thành Integer

Cách chung để chuyển int thành enum trong C++

chuyển đổi gấp đôi thành int

Bộ so sánh với loại kép

Làm thế nào để chuyển đổi một giá trị số nguyên thành chuỗi?

Chuyển đổi một chuỗi thành một ngày trong DB2

đúc rõ ràng từ siêu lớp đến lớp con

đúc hoặc chuyển đổi một float để nvarchar?

Cú pháp ngắn hơn để truyền từ Danh sách <X> sang Danh sách <Y>?

Làm thế nào để chuyển đổi dài sang int trong .net?

Không hợp lệ

Đúc các biến trong Java

Truyền mảng kiểu nguyên thủy thành mảng đối tượng trong java

Chuyển đổi chuỗi thành gấp đôi trong Java

Truyền Int cho enum trong Java

Chèn một ký tự trong một chuỗi ở một vị trí nhất định

Làm thế nào để biến biến thành mảng

Java, không thể truyền Object để nổi ..... tại sao?

Trích xuất ngày (yyyy / mm / dd) từ dấu thời gian trong PostgreSQL

chuyển đổi gấp đôi thành số nguyên trong java

truyền Arrays.asList gây ra ngoại lệ: Java.util.Arrays $ ArrayList có thể được truyền sang Java.util.ArrayList

Chuyển đổi số nguyên thành dài

phân loại kiểu con trỏ Objective-C 'NSString *' sang loại con trỏ C 'CFStringRef' (còn gọi là 'const struct __CFString *') yêu cầu ép kiểu cầu nối

Chuyển nhượng trong một câu lệnh if

Không thể chuyển đổi chuỗi thành GUID trong C # .NET

Cơ sở mơ hồ với nhiều kế thừa

Cách chuyển đổi chuỗi thành php boolean

Chuyển đổi thành Loại nhanh chóng trong C # .NET

Reinterpret_cast so với dàn diễn viên theo phong cách C

C++. Lỗi: void không phải là loại con trỏ đến đối tượng

Chuyển đổi hex trong biểu diễn văn bản thành số thập phân

Chuyển đổi gấp đôi thành int trong Javascript mà không làm tròn

Làm thế nào để truyền một số nguyên vào con trỏ void?

Tại sao toán tử + =, - =, * =, / = toán tử gán ghép của Java yêu cầu truyền?

Tại sao không thể truyền Integer thành String trong java?

Truyền thống cho đến phần mềm trong Java

Truyền chuỗi Null thành số nguyên

C # đúc thành loại nullable?

Làm cách nào để nối một boolean thành một chuỗi trong Python?

T-sql - xác định nếu giá trị là số nguyên

chuỗi typecast thành số nguyên - Postgres

Đúc động cho unique_ptr

SQL AVG trả lại một int

Node.JS/Javascript - truyền chuỗi thành số nguyên sẽ trả về NaN khi tôi không mong đợi

Làm thế nào để chuyển int thành enum trong C ++?

Truyền con trỏ void vào mảng số nguyên