IT-Swarm.Net

character-encoding

Chuyển đổi mã ký tự thành char (VB.NET)

Có một nhân vật caret lộn ngược?

Cách chia chuỗi thành các ký tự trong Scala

Một tab dọc là gì?

Số byte tối đa cho một ký tự được mã hóa UTF-8 là bao nhiêu?

Có cần thiết phải sử dụng mdash; và ndash; trong XHTML hay HTML5?

Cách chuyển đổi chuỗi sang và từ mảng byte UTF8 trong Java

PHP đầu ra hiển thị ít kim cương đen với một dấu hỏi

Java: Cách xác định mã hóa bộ ký tự chính xác của luồng

Microsoft Excel sử dụng bộ ký tự nào khi lưu tệp?

Sự khác biệt giữa UTF-8 và Unicode là gì

Cách đặt mã hóa tiêu chuẩn trong Visual Studio

Phát hiện mã hóa và tạo mọi thứ UTF-8

Cách thay đổi mã nguồn, ký tự của XmlReader

Phương pháp C # để làm mã hóa URL?

Nhận danh sách tất cả các mã hóa Python có thể mã hóa thành

Thay đổi mã hóa của httpServletResponse

Mã hóa Windows-1252 đến UTF-8

Thay đổi mã hóa tệp thành utf-8 qua vim trong tập lệnh

Lỗi: "Đầu vào không đúng UTF-8, biểu thị mã hóa!" sử dụng Simplexml_load_ chuỗi của PHP

Làm việc với mã hóa utf-8 trong nguồn Python

Tổng số nút trong một cây k-ary đầy đủ, về số lượng lá là bao nhiêu?

Cách hỗ trợ mã hóa UTF-8 trong Eclipse

Cài đặt PHP mã hóa mặc định thành utf-8?

java.sql.SQLException: Giá trị chuỗi sai: '\ xF0\x9F\x91\xBD\xF0\x9F ...'

Ý nghĩa của - <? Xml version = "1.0" mã hóa = "utf-8"?>

Làm cách nào để chuyển đổi chuỗi thành UTF-8 trong C #?

Làm cách nào để thiết lập mã hóa tệp văn bản trong PHP?

ghi các ký tự utf-8 vào tệp với fputcsv bằng php

Đầu ra UTF-8 từ PowerShell

Nhân vật không gian INSane này là gì ??? (google chrome)

Sự khác biệt giữa bộ ký tự utf8mb4 và utf8 trong MySQL là gì?

Làm cách nào để tìm bộ ký tự / mã hóa mặc định trong Java?

Làm thế nào để phát hiện mã hóa ký tự của một tệp văn bản?

Python giải mã Unicode không được hỗ trợ

Làm cách nào để sửa mã hóa ký tự của tệp?

Sự khác biệt giữa Mã hóa Url và mã hóa HTML

Sự khác biệt giữa mã hóa và bảng mã là gì?

Mã hóa mặc định của JVM là gì?

Làm thế nào tôi có thể nhận được một kết xuất hex của một chuỗi trong PHP?

Cách thay thế các trích dẫn được mã hóa của Microsoft trong PHP

Đặt mã hóa ký tự Java mặc định?

Làm cách nào để tìm các ký tự không phải ASCII trong MySQL?

Sự khác biệt giữa mã hóa/giải mã là gì?

Làm cách nào để có được biểu diễn byte nhất quán của chuỗi trong C # mà không chỉ định mã hóa theo cách thủ công?

Làm thế nào để bạn lặp lại một ký tự Unicode 4 chữ số trong Bash?

Làm cách nào để chuyển đổi giữa ISO-8859-1 và UTF-8 trong Java?

Sự khác biệt định dạng Unicode, UTF, ASCII, ANSI

Định dạng ANSI là gì?

Làm cách nào để đặt Mã hóa ký tự thành UTF-8 cho default.html?

Làm cách nào để thay đổi mã hóa mặc định thành UTF-8 cho Apache?

Cách nhập một ký tự dòng mới trong SQL Server Management Studio

Làm cách nào để xem ký tự đặt cơ sở dữ liệu / bảng / cột của MySQL là gì?

PHP + SQL Server - Làm cách nào để đặt bộ ký tự cho kết nối?

Ký tự có mã hóa UTF8 không có tương đương trong WIN1252

Sự khác biệt giữa UTF-8 và UTF-8 không có BOM là gì?

Bắt â € ™ thay vì dấu nháy đơn (') trong PHP

Chuyển đổi Unicode thành ASCII không có lỗi trong Python

hàm ucfirst () để mã hóa ký tự đa nhân

Mã hóa ký tự JDBC

HttpServletRequest - setCharacterEncoding dường như không làm gì cả

Tôi có thực sự cần phải mã hóa '&' là '& amp;' không?

Thay đổi ký tự mặc định của MySQL được đặt thành UTF-8 trong my.cnf?

Ai đặt loại nội dung phản hồi trong Spring MVC (@ResponseBody)

Tại sao các biểu tượng như dấu nháy đơn và dấu gạch ngang được thay thế bằng kim cương đen trên trang web của tôi?

nhận giá trị char trong java

Làm thế nào để có nhiều màu trong tệp bó Windows?

Cách thêm BOM UTF-8 trong java

Trong Java, làm thế nào để tìm nếu ký tự đầu tiên trong chuỗi là chữ hoa

Spring/Rest @PathVariable mã hóa ký tự

Batch chuyển đổi tập tin latin-1 thành utf-8 bằng iconv

Nhân vật bất hợp pháp - CTRL-CHAR

Lưu dấu trong cơ sở dữ liệu MySQL

Làm cách nào để chuyển đổi các thực thể HTML như - thành ký tự tương đương của chúng?

Sử dụng gì là 'mã hóa' trong tiêu đề XML?

Mã hóa ký tự mặc định của SQL Server

PHP tiêu đề cho xml với utf-8

Vấn đề mã hóa UTF-8 trong Spring MVC

Viết văn bản Unicode vào một tệp văn bản?

Làm thế nào để bạn có thể ăn được

Mã hóa utd-8 của FPDF

Python: Chuyển đổi từ ISO-8859-1/latin1 sang UTF-8

Làm cách nào để sử dụng MultiByteToWideChar?

Làm thế nào để tính toán chính xác độ dài của Chuỗi trong Java?

Làm thế nào để mảng json_encode có dấu tiếng Pháp?

Tệp văn bản có ngắt dòng 0D 0D 0A

Phần cứng và phần mềm UTF-8 và ISO-8859-1 là gì?

Chuyển đổi ngoại lệ thành một chuỗi trong Python 3

Thuật toán HMAC-SHA256 để tính toán chữ ký

Cách tốt nhất để chuyển đổi chuỗi thành byte trong Python 3?

Không ngắt dòng sau dấu gạch nối

PHP: Chuyển đổi bất kỳ chuỗi nào thành UTF-8 mà không cần biết bộ ký tự gốc hoặc ít nhất là thử

Làm cách nào để chuyển đổi một chuỗi thành UTF8?

charset = iso-8859-1 với <! DOCTYPE HTML> đưa ra cảnh báo?

Lỗi: ký tự không thể chỉnh sửa để mã hóa UTF8 trong quá trình biên dịch maven

Cách thêm mã hóa xml <? Xml version = "1.0" mã hóa = "UTF-8"?> Vào xml Đầu ra trong SQL Server

"Kiểu nội dung: application / json; charset = utf-8" thực sự có nghĩa là gì?

áo dịch vụ web json mã hóa utf-8

Chuyển đổi các ký tự có dấu thành tương đương ascii đơn giản của chúng

ruby 1.9, force_encoding, nhưng kiểm tra