IT-Swarm.Net

cocoapods

Lỗi: "Hộp cát không đồng bộ với Podfile.lock ..." sau khi cài đặt RestKit với cocoapods

pod install -bash: pod: lệnh không tìm thấy

Lệnh Cocoapods không thành công do "Không có tệp hoặc thư mục như vậy @ dir_initialize - /Users/<username>/.cocoapods/repose (Errno :: ENOENT)"

Xcode 8 bẫy cocoapods phá thai: 6

Xcode 10 Lệnh PhaseScriptExecut không thành công với mã thoát không khác (EXPANDED_CODE_SIGN_IDENTITY: biến không liên kết)

Dự án 'Pods' đã bị từ chối vì là một sự phụ thuộc ngầm cho 'Pods.framework' vì các kiến ​​trúc của nó không chứa tất cả các kiến ​​trúc được yêu cầu

CocoaPods với Xcode 10 RuntimeError Xcodeproj không biết về các thuộc tính sau

Cách xóa một trong các plugin nhóm ca cao khỏi dự án Xcode