IT-Swarm.Net

command-line

Truyền danh sách cho Python từ dòng lệnh

Dấu nhắc lệnh sẽ không thay đổi thư mục sang ổ đĩa khác

Tin nhắn sử dụng Command Prompt trong Windows 7

Làm cách nào để phân tích các đối số dòng lệnh trong Java?

Làm thế nào để truyền các đối số dòng lệnh cho một nhiệm vụ cào

Làm thế nào để đọc / xử lý các đối số dòng lệnh?

Chương trình khởi động với các thông số

Truyền biến cho tập lệnh php chạy từ dòng lệnh

Làm cách nào tôi có thể tắt plugin Maven Javadoc khỏi dòng lệnh?

Làm thế nào để đưa ra lập luận để tiêu diệt thông qua đường ống

Có định dạng "chuẩn" cho dòng lệnh / văn bản trợ giúp Shell không?

Làm cách nào để xuất và nhập tệp .sql từ dòng lệnh với các tùy chọn?

Một thay thế nhanh hơn cho http.server của Python (hoặc SimpleHTTPServer) là gì?

Đang tải xuống MySQL từ dòng lệnh

PSEXEC - "Xử lý không hợp lệ" Khi chạy lệnh với tư cách là Người dùng hệ thống

Tìm kiếm tệp và tên tệp bằng trình tìm kiếm bạc

Cách âm thầm xóa tập tin bằng bat

Làm thế nào tôi có thể chuyển biến cho playbook ansible trong dòng lệnh?

Làm cách nào để thay đổi danh tính đăng nhập người dùng Firebase từ dòng lệnh (CLI)?

Biên dịch/Thực thi tệp nguồn C # trong Dấu nhắc lệnh

Chạy các lệnh nhắc nhở

Làm cách nào để sao chép tệp từ cây thư mục thả tất cả các thư mục bằng Robocopy?

Lệnh để Zip một thư mục sử dụng một thư mục cụ thể làm gốc

xcopy tệp, đổi tên, chặn thông báo "Liệu xxx có chỉ định tên tệp ..."

Làm thế nào để liệt kê loại tệp cụ thể trong các thư mục đệ quy trong shell?

Giới hạn đầu ra của lệnh TOP cho một tên quy trình cụ thể

Mở tệp văn bản và lối tắt chương trình trong tệp bó Windows

Làm thế nào để xóa các thư mục trống bằng cách sử dụng dấu nhắc lệnh windows?

Làm cách nào để thu nhỏ lệnh Prompt từ tệp bat của tôi

Chạy lệnh Command Prompt từ Desktop Shortcut

Cách nhận tệp gần đây nhất bằng tập lệnh bó trong windows

Gọi một kịch bản thứ hai với các đối số từ một kịch bản

Bắt đầu / Dừng và Khởi động lại dịch vụ Jenkins trên Windows

Lệnh liệt kê tất cả các tệp trong một thư mục cũng như các thư mục con trong windows

Làm cách nào để khởi động jenkins trên các cổng khác nhau thay vì 8080 bằng lệnh Prompt trong Windows?

Cách thay đổi thư mục bằng dòng lệnh Windows

Sự khác biệt giữa IISRESET và IIS Lệnh Stop-Start

Đầu/đuôi Linux có bù

Làm thế nào để chạy nhiều lệnh trong một tệp bó?

Chỉ liệt kê các tệp có đường dẫn và kích thước tệp trong Dòng lệnh

Làm thế nào để tìm ra kết thúc dòng trong một tệp văn bản?

Dấu nhắc lệnh - Làm thế nào để chỉ thêm một đường dẫn được thiết lập cho việc thực thi tệp bó đó?

Thay thế cho ~ (thư mục chính của người dùng) trên dấu nhắc lệnh của Windows là gì?

Cách chạy lệnh trên lệnh Nhắc khởi động trong Windows

Đối số đầu vào và dòng lệnh của người dùng

Làm cách nào tôi có thể trích xuất một phạm vi dòng được xác định trước từ tệp văn bản trên Unix?

Cách tải xuống một cách đệ quy một thư mục qua FTP trên Linux

Chương trình dòng lệnh hoặc tập lệnh đơn giản để sao lưu cơ sở dữ liệu máy chủ SQL là gì?

Dừng và bắt đầu một dịch vụ thông qua tập tin lô hoặc cmd?

Làm cách nào để khởi chạy RegEdit của Windows với đường dẫn nhất định?

Lưu kết quả 'cây/f/a "vào tệp văn bản có hỗ trợ unicode

Làm thế nào để giảm cân và làm được

Làm cách nào tôi có thể sử dụng xargs để sao chép các tệp có dấu cách và dấu ngoặc kép trong tên của chúng?

Làm thế nào để sử dụng sed để chỉ thay thế lần xuất hiện đầu tiên trong một tập tin?

Làm thế nào tôi có thể tìm kiếm một mẫu đa dòng trong một tệp?

Làm cách nào để kiểm tra xem một tiến trình có đang chạy qua tập lệnh bó không

Làm cách nào để tắt máy, khởi động lại hoặc đăng xuất Windows thông qua tệp bat?

Làm thế nào để tôi phân tích các đối số dòng lệnh trong Bash?

Làm cách nào để có được datetime hiện tại trên dòng lệnh Windows, ở định dạng phù hợp để sử dụng trong tên tệp?

Cách thực hiện: Thực thi dòng lệnh trong C #, nhận kết quả STD OUT

Lệnh Linux (như con mèo) để đọc một số lượng ký tự được chỉ định

Bao gồm tất cả các tệp trong một thư mục trong đường dẫn Java

Sử dụng cú pháp grep --exclude/- bao gồm để không grep qua các tệp nhất định

Công cụ dòng lệnh để tìm ra ai đang khóa một tập tin

Cách tốt nhất để trích xuất địa chỉ MAC từ đầu ra ifconfig?

Làm thế nào họ có thể làm được

Cách lặp lại các đối số trong tập lệnh Bash

Gỡ lỗi với các tham số dòng lệnh trong Visual Studio

Tách chuỗi chứa tham số dòng lệnh thành chuỗi [] trong C #

Tạo một cửa sổ cmd.exe mới từ trong một dấu nhắc cmd.exe khác

Có tương đương với 'cái nào' trên dòng lệnh Windows không?

Làm cách nào để lấy mã thoát ứng dụng từ dòng lệnh Windows?

Làm thế nào để tìm ra nhóm người dùng nào có?

Mở tệp trong Visual Studio theo số dòng cụ thể

Làm cách nào tôi có thể in JSON đẹp trong tập lệnh Shell?

Làm cách nào tôi có thể truyền đối số dòng lệnh cho chương trình Perl?

Windows Explorer "Đổi chỗ ở"

Làm thế nào để sử dụng các ký tự unicode trong dòng lệnh Windows?

Làm thế nào để bạn trích xuất địa chỉ IP từ các tệp bằng regex trong shell linux?

Thực thi nhiều dòng lệnh với cùng một quy trình bằng .NET

Làm cách nào để tạo nguồn Windows EventLog từ dòng lệnh?

Cách dễ dàng để đọc dòng ngẫu nhiên từ một tệp trong dòng lệnh Unix là gì?

Thực hiện các chương trình dòng lệnh từ bên trong python

Mercurial: thông báo cam kết đa dòng trên dòng lệnh?

Làm thế nào để làm

Có thể thực thi được cả ứng dụng console và GUI không?

Cm / C có nghĩa là gì?

Tệp BAT để tạo Java CLASSPATH

Làm thế nào để liệt kê các phiên màn hình đang chạy?

Làm thế nào để bạn bắt đầu lệnh màn hình Unix với một lệnh?

Công cụ dòng lệnh để kết xuất Windows DLL phiên bản?

Windows: Làm thế nào để xác định lệnh multiline trên dấu nhắc lệnh?

Lệnh Windows Shell để có được đường dẫn đầy đủ đến thư mục hiện tại?

nhị phân khách hàng svn cho windows

Làm cách nào để có được tên của tệp thực thi hiện tại trong C #?

Làm thế nào để làm việc với chúng tôi

SVN: Có cách nào để đánh dấu một tệp là "không cam kết" không?

Cách tìm tên Máy chủ từ IP mà không cần đăng nhập vào máy chủ

Đặt JVM thông qua dòng lệnh trên Windows

Hết thời gian lệnh trong bash mà không có độ trễ không cần thiết