IT-Swarm.Net

composer-php

yêu cầu (nhà cung cấp/autoload.php): không thể mở luồng

Làm thế nào để có được danh sách tất cả các gói đã cài đặt cùng với phiên bản trong trình soạn thảo?

Nhà soạn nhạc: làm thế nào tôi có thể cài đặt một phụ thuộc khác mà không cập nhật những cái cũ?

Xóa nhà soạn nhạc

Sự khác biệt giữa các phần yêu cầu và yêu cầu-dev trong composer.json là gì?

Nhà soạn nhạc: Người được yêu cầu PHP tiện ích mở rộng ext-intl * bị thiếu trong hệ thống của bạn

Trình soạn thảo độ dài nội dung không khớp

'nhà soạn nhạc' không được công nhận là một lệnh nội bộ hoặc bên ngoài

Trình biên dịch lớp tự động tải không tải các tệp mới trong thư mục

Trình soạn thảo cài đặt thiếu curl-ext

Danh sách các gói soạn thảo với phiên bản cài đặt và phiên bản mới nhất

Trình soạn thảo/PSR - Làm thế nào để tự động tải các chức năng?

Làm cách nào để sử dụng Trình soạn thảo để cài đặt gói mà không có phiên bản (chỉ có bản gốc)