IT-Swarm.Net

cpanel

Chạy một PHP tập tin trong một công việc định kỳ bằng CPanel

Phiên bản SSL SSL Phiên bản 443, Trang không

Làm cách nào để truy cập php.ini từ CPanel của tôi?

# 1273 - Đối chiếu không xác định: 'utf8mb4_unicode_ci' Cpanel

Cách thay đổi thư mục công cộng thành public_html trong laravel 5

Cơ sở dữ liệu được tạo trong CPanel không hiển thị bằng phpmyadmin. Có ý kiến ​​gì không?

Làm thế nào để chạy lịch trình lệnh thủ công: chạy trên máy chủ lưu trữ? (Ấu trùng)

Làm thế nào để tìm và vô hiệu hóa chế độ nghiêm ngặt của MySQL?

Sử dụng công việc CRON để truy cập url?

Cách đặt công việc định kỳ để chạy cứ sau 3 giờ

Chạy công việc CRON hàng ngày vào thời gian cụ thể

Chạy node.js trên máy chủ lưu trữ cpanel