IT-Swarm.Net

ecmascript-6

Babel 6 thay đổi cách xuất mặc định

Sự khác biệt giữa babel-preset-giai đoạn-0, babel-preset-giai đoạn-1 vv?

Phá hủy để lấy phần tử cuối cùng của mảng trong es6

WebStorm bảng điểm "

Jest có hỗ trợ xuất/nhập ES6 không?