IT-Swarm.Net

enums

Một cách thành ngữ để đại diện cho enum trong Go là gì?

Làm thế nào để có được tên của các mục enum TypeScript?

Truyền enum trong các mẫu xem angular2

Khai báo và sử dụng một trường enum bit trong Swift

Làm cách nào để khai báo một biến kiểu enum trong Kotlin?