IT-Swarm.Net

escaping

Cách thoát các ký tự chỉ báo (tức là: hoặc -) trong YAML

Cách thoát dấu ngoặc kép và dấu ngoặc đơn trong YAML trong cùng một chuỗi

Làm cách nào để tránh thoát khi lưu mã HTML trong một giá trị tùy chọn?

esc_attr/esc_html/esc_url trong tiếng vang

Cách thoát chính xác các biến truy vấn sẽ được sử dụng trong WP_Query

Đầu ra HTML có nên được chuyển qua esc_html () AND wp_kses () không?

tại sao esc_html () trả về không có gì được cung cấp một chuỗi chứa ký tự bit cao?

Các tiêu chuẩn mã hóa WordPress cho PHPCS linh hoạt như thế nào?

có gì đó với nhau như esc_attr, htmlspecialchars và htmlentity

Cho phép tất cả các thuộc tính trong thẻ $ allowposttags