IT-Swarm.Net

find

Cách sử dụng fill_in với find trong Capybara (nếu có thể)

ls: chấm dứt bởi tín hiệu 13 khi sử dụng xargs

Tarballing không có siêu dữ liệu Git

Cách liệt kê tất cả các tệp nguồn (* .c, * .cpp, * .h)

Tìm nơi xác định $ PATH

Lệnh Windows find: tìm kiếm một chuỗi OR khác

Làm cách nào tôi có thể tìm thấy tất cả các tệp văn bản được mã hóa UTF-16 trong cây thư mục bằng lệnh Unix?

Văn bản tuyệt vời - Tìm tiếp theo - quay lại bắt đầu tệp như Chrome hiện