IT-Swarm.Net

floating-point

Đôi sao không có gì

Sự khác biệt giữa một hoạt động điểm nổi chính xác đơn và chính xác kép là gì?

Tại sao số dấu phẩy động không chính xác?

Lý do cho tất cả các so sánh trả về sai cho các giá trị NaN của IEEE754 là gì?

Ví dụ không chính xác điểm nổi