IT-Swarm.Net

http-headers

403 Bị cấm so với phản hồi HTTP trái phép

HTTP / 1.1 302 có nghĩa chính xác là gì?

Có thể gửi chuyển hướng trái phép VÀ chuyển hướng 401 (có Địa điểm) không?

Làm thế nào "304 không sửa đổi" hoạt động?

Tất cả các giá trị có thể có cho tiêu đề "Kiểu nội dung" HTTP là gì?

Các lý do có thể có để nhận được phản hồi của APN là BadDeviceToken hoặc chưa đăng ký là gì?

Cách dễ dàng để kiểm tra URL cho 404 trong PHP?

Nhận giới thiệu HTTP trong ASP.NET

Trong trường hợp nào HTTP_REFERER sẽ trống

Truy cập các tiêu đề HTTP của trang web bằng JavaScript

Làm cách nào để sửa đổi tiêu đề của một HTTPUrlConnection

Tối đa trên giá trị tiêu đề http?

Kiểm tra các tiêu đề phản hồi http trong IE8

Công cụ để xem các tiêu đề phản hồi

Phân trang trong bộ sưu tập nghỉ ngơi

Sử dụng bố trí nội dung trong tiêu đề phản hồi HTTP

Sự khác biệt giữa Kiểm soát bộ đệm: max-age = 0 và không có bộ đệm?

Làm cách nào để thêm tiêu đề hết hạn cho các tập lệnh không có trên máy chủ của tôi?

Làm cách nào để đánh giá mã phản hồi http từ tập lệnh bash / Shell?

Tiêu đề phạm vi HTTP

Số cổng có bắt buộc trong Tham số tiêu đề "Máy chủ" HTTP không?

Tiêu đề HTTP tùy chỉnh: quy ước đặt tên

application / x-www-form-urlencoding hoặc multiart / form-data?

Các tiêu đề HTTP có phân biệt chữ hoa chữ thường không?

Ý nghĩa tiêu đề chấp nhận HTTP

Xóa tham chiếu http

Trình duyệt Chrome không gửi tiêu đề if-Sửa đổi-kể từ máy chủ đến máy chủ

Tiêu đề http "X-XSS-Protection" là gì?

Sự khác biệt giữa các tiêu đề thực dụng và kiểm soát bộ đệm?

Yêu cầu túi tiêu đề bị thiếu Tiêu đề ủy quyền trong Symfony 2?

Đặt tiêu đề HTTP

Gửi yêu cầu bài đăng http trong Ruby by Net :: HTTP

HttpClient trong khi đó

Android: Nắm bắt các yêu cầu HTTP với thiết bị Android chưa root

Sử dụng thực tế của tiêu đề X-Forwarded-Host?

Gửi nhiều nội dung/hỗn hợp với tiện ích mở rộng Chrome Postman

Cách nhận tên Máy chủ lưu trữ với cổng từ yêu cầu http hoặc https

Tôi có cần Content-Type: application/octet-stream để tải tập tin không?

"THẬN TRỌNG: tiêu đề tạm thời được hiển thị" trong trình gỡ lỗi Chrome

$ http phản hồi Set-Cookie không truy cập được

Cách truyền dữ liệu trong HTTP Header trong khi chuyển hướng một yêu cầu trong Java

Tiêu đề http X-REQUEST-ID là gì?

Làm thế nào để làm được

Làm thế nào để có được tiêu đề http trong bình?

Tiêu đề HTTP "Nâng cấp-Không an toàn-Yêu cầu" là gì?

Chính sách bảo mật nội dung hoạt động với X-Frame-Options như thế nào?

Tiêu đề http Host là gì?

Khi nào nên sử dụng tiêu đề ('Loại nội dung: application/json') trong PHP

Thêm tiêu đề http trong Angular 6

Q = 0,5 trong các tiêu đề Chấp nhận * HTTP là gì?

Kiểm soát bộ nhớ cache là gì: riêng tư?

Tại sao thuộc tính Cache-Control được gửi trong tiêu đề yêu cầu (máy khách đến máy chủ)?

Làm rõ tiêu đề sống

Tải xuống nội dung văn bản / csv dưới dạng tệp từ máy chủ trong Angular

Gửi tệp nhiều dữ liệu / biểu mẫu dữ liệu với angular bằng cách sử dụng $ http

Làm thế nào lớn một chuỗi tác nhân người dùng có thể nhận được?

Tùy chỉnh tiêu đề HTTP ủy quyền

Lấy địa chỉ IP của máy khách: REMOTE_ADDR, HTTP_X_FORWARDED_FOR, điều gì khác có thể hữu ích?

Python gửi POST với tiêu đề

sự khác biệt giữa các tiêu đề X-Auth-Token và ủy quyền là gì

Có giới hạn độ dài HTTP Header thực tế không?

Cách đặt tên tệp phản hồi mà không buộc hộp thoại "save as"

Kiểm soát bộ đệm HTTP tối đa tuổi, phải xác nhận lại

Riêng tư và công khai trong Kiểm soát bộ nhớ cache

Đặt Loại nội dung thành ứng dụng / json trong tệp jsp

Gửi yêu cầu HTTP thủ công qua ổ cắm

Cách xóa X-Powered-By trong ExpressJS

Làm thế nào để bạn thêm một tiêu đề http tùy chỉnh?

Chuyển mã hóa: chunked

Tiêu đề 'Kiểu nội dung' sẽ sử dụng khi phục vụ các tệp được nén?

Python request.exception.ConnectionError: kết nối bị hủy bỏ "BadStatusLine"

Làm thế nào để bạn gửi một HEAD Yêu cầu HTTP trong Python 2?

Làm cách nào để truy cập các trường tiêu đề yêu cầu HTTP qua JavaScript?

Phát hiện mã hóa ký tự của yêu cầu HTTP POST

Google.com và client1.google.com/generate_204

Là REST XÓA có thực sự bình thường không?

Nhận tiêu đề yêu cầu "Kiểu nội dung" trong PHP

Sự khác biệt giữa http và https

REST API PATCH hoặc PUT

Sự khác biệt giữa PUT là gì, POST và VÒI?

Sự khác biệt giữa mã trạng thái HTTP 301 và 308 là gì?

PUT và DELETE của giao thức HTTP và cách sử dụng chúng trong PHP

Làm thế nào để mã hóa và tham số

Thiết lập proxy HTTP để chèn tiêu đề

Tại sao tôi nhận được "Không thể chuyển hướng sau khi đã gửi tiêu đề HTTP" khi tôi gọi Phản hồi.Redirect ()?

Tạo tệp CSV cho người dùng trong PHP

Loại phương tiện MIME phù hợp cho PDF các tập tin

Làm cách nào để gửi tiêu đề bằng yêu cầu HTTP thông qua cuộc gọi curl?

Tôi có thể thay đổi các tiêu đề của yêu cầu HTTP được gửi bởi trình duyệt không?

Đăng xuất xác thực HTTP qua PHP

Loại nội dung JSON chính xác là gì?

Làm cách nào để đọc bất kỳ tiêu đề yêu cầu nào trong PHP

Làm cách nào để đặt cookie và sau đó chuyển hướng trong PHP?

Không cho nút Quay lại hiển thị POST thông báo xác nhận

Thứ tự của các tiêu đề trong phản hồi HTTP có bao giờ quan trọng không?

Bố trí nội dung: Sự khác biệt giữa "nội tuyến" và "tệp đính kèm" là gì?

sử dụng tiêu đề () để viết lại tên tệp trong URL cho pdf động

$ _SERVER ['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] có tồn tại trong PHP hay không?

Xóa X-Powered-By

Làm cách nào để phát hiện loại Trình duyệt trong Django?