IT-Swarm.Net

http-headers

403 Bị cấm so với phản hồi HTTP trái phép

Xem các tiêu đề HTTP trong Google Chrome?

Yêu cầu phần mềm của http là gì?

Loại tiêu đề ủy quyền HTTP tốt nhất cho JWT

Trường "Độ dài nội dung" trong tiêu đề HTTP là gì?

Axios có quyền truy cập vào các trường tiêu đề phản hồi

Chính xác thì tiêu đề Access-Control-Cho phép-Thông tin xác thực làm gì?

Ngôn ngữ nội dung và ngôn ngữ chấp nhận là gì?

Có thể gửi chuyển hướng trái phép VÀ chuyển hướng 401 (có Địa điểm) không?

Làm thế nào để chúng tôi vượt qua nhiều tiêu đề yên tâm?

Thứ tự của các tiêu đề trong phản hồi HTTP có bao giờ quan trọng không?

Sự khác biệt giữa các tiêu đề HTTP chấp nhận và loại nội dung

Yêu cầu thiếu tiêu đề tác nhân người dùng

Tôi có thể đặt biến "Hết hạn" trong Amazon S3 không?

Nếu tôi chỉ phục vụ phiên bản được nén của nội dung, tôi có nên thêm tiêu đề mã hóa chấp nhận khác nhau không?

Tại sao "29030400" giây được sử dụng làm giá trị chung cho hết hạn bộ đệm?

Chrome không tải nội dung tĩnh do HTTP2_SESSION_RECV_INVALID_HEADER - Ký tự không hợp lệ trong tên tiêu đề - được sửa đổi lần cuối

Việc đặt tiêu đề Chính sách giới thiệu có ảnh hưởng gì đến các trang không phải HTML không?

Tiêu đề HTTP bị hỏng? Các trình duyệt không mở pdf của chúng tôi, nhưng mở tất cả các pdf khác

Các trường tiêu đề yêu cầu HTTP hết hạn, kiểm soát bộ đệm và pragma của tôi nên được đặt thành gì?

Cách tốt nhất để kết thúc một trang web là gì?

Xử lý các bot yêu cầu URL trong đường dẫn

Sử dụng tiêu đề thực dụng trên HTTP 1.1

Liệu url có thể kết thúc .html ngay cả khi được lưu trữ được nén không?

Có phải là một ý tưởng tốt để đóng kết nối trên một hacker / spammer web?

Tôi nên sử dụng tiêu đề / tiêu đề META nào cho hệ thống liên kết vô hạn như lịch?