IT-Swarm.Net

include

Jekyll: Bao gồm một tệp từ thư mục bên ngoài _includes

Làm thế nào để vượt qua các biến với get_template_part?

ABSPATH không hoạt động! Bất cứ ý tưởng tại sao?

Nhận dữ liệu người dùng hiện tại từ bên ngoài PHP trang

chức năng xác định vị trí - Không bao gồm tệp

Cách tốt nhất để 'bao gồm' một tệp trong WordPress là gì?

Làm thế nào để kiểm tra nếu tập tin txt tồn tại trong thư mục mẫu?

Cách đưa tập tin lõi vào plugin

Tích hợp hệ thống bên ngoài với wordpress

Tại sao get_template_part () phá vỡ các biến?

Làm cách nào để tránh trùng lặp mã cho blog có nhiều mã nguồn?

Vấn đề bao gồm tập tin

Mạnh mẽ của chúng tôi có thể có những thứ như vậy?