IT-Swarm.Net

int

Giá trị tối thiểu của số nguyên có chữ ký 32 bit là gì?

Lỗi biên dịch Kotlin: Không có hàm nào trong số các hàm sau có thể được gọi với các đối số được cung cấp