IT-Swarm.Net

integer

Giá trị tối đa cho một int32 là gì?

Làm cách nào để có được Sức mạnh của một số nguyên trong ngôn ngữ Swift?

Tại sao giá trị tối đa của số nguyên n-bit không dấu 2 ^ n-1 mà không phải là 2 ^ n?