IT-Swarm.Net

ios7

Cách ẩn thanh trạng thái iOS

Có cách nào kể từ khi (phát hành iOS 7) để có được UDID mà không cần sử dụng iTunes trên PC/Mac không?

Thay đổi màu văn bản UISearchBar trong iOS 7

Truy cập danh mục tài sản pathForResource

UIToolbar setBackgroundColor không thay đổi hoàn toàn màu sắc

Làm cách nào để thay đổi văn bản Nút màu hủy của UISearchBar trong iOS 7?

Khởi chạy màn hình hỗ trợ iOS6 và iOS7 - buộc phải giật gân màn hình

trình giả lập iOS 6 trong Xcode 5

Dự án Xcode 6 mới - Cách chạy trong Trình mô phỏng iOS 7

Kích thước màn hình bảng mã Xcode 6 sai trong iPhone 5s (iOS 7) nhưng không (iOS 8)

Xóa đường chân tóc UIToolbar trong iOS 7

iOS 7: thanh trạng thái bộ điều khiển chế độ xem phương thức sai màu nhưng bộ điều khiển xem bình thường là chính xác

UDID không sử dụng được trong ios7 mới (với tiền tố FFFFFFFF)

Bỏ qua lỗi kCFStreamErrorDomainSSL cho chứng chỉ tự ký trên iOS 7

UIActionSheet với nhanh chóng