IT-Swarm.Net

ipad

Làm cách nào tôi có thể chuyển hướng các yêu cầu HTTP được tạo từ iPad?

iPad không hiển thị trong menu Develop trên OSX Safari

trình mô phỏng trình duyệt iPad?

Ứng dụng bị kẹt khi cài đặt ipa từ iTunes

Nhiều độ phân giải "Apple-touch-startup-image" cho ứng dụng web iOS (đặc biệt dành cho iPad)?

Nhận định hướng hiện tại của iPad?

Chiều cao của bàn phím trên màn hình của iPad là bao nhiêu?

Popovers không thể được trình bày từ chế độ xem không có cửa sổ

IPad có thể được sử dụng như một máy phát triển để tạo các ứng dụng iPad không?

iPad Safari di động dường như bỏ qua vị trí lập chỉ mục z cho các yếu tố video html5

UISplitViewCont kiểm soát: Làm thế nào bắt buộc để hiển thị cửa sổ bật lên chính trong khởi chạy ứng dụng? (Chân dung)

iPad: Lặp đi lặp lại trên mọi ô trong UITableView?

Làm thế nào để bạn buộc một ứng dụng web đánh dấu màn hình chính iPad để làm mới?

Làm cách nào để xóa không gian đầu trang và chân trang khỏi UITableView?

Không thể tải NIB theo gói: 'NSBundle'

Các ghi chú được đồng bộ hóa từ iPad đi đâu?