IT-Swarm.Net

jackson

tuần tự hóa/giải tuần tự Java 8 Java.time với trình ánh xạ Jackson JSON

JsonIgnoreProperies không hoạt động