IT-Swarm.Net

jar

Khóa đăng ký '...' có giá trị '1.7', nhưng '1.6' là bắt buộc. Java 1.7 được cài đặt và Registry đang trỏ đến nó

làm thế nào để kiểm tra phiên bản của tệp jar?

gradle - làm thế nào để tôi xây dựng một cái bình có một thư mục lib với các lọ khác trong đó?

Làm cách nào để gói JRE vào EXE cho Ứng dụng Java? Launch4j nói "thời gian chạy bị thiếu hoặc bị hỏng."

(khi thêm jar) - Mô-đun "Android" không được chứa nguồn gốc

Trong maven làm thế nào tôi có thể bao gồm các tệp src không phải Java ở cùng một vị trí trong tệp đầu ra?

Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi tệp JAR thành tệp EXE?

Lớp weblogic.jndi.WLInitialContextFactory ở đâu?

Làm cách nào để xóa META-INF khỏi minecraft.jar mà không cần xóa tệp thủ công?