IT-Swarm.Net

java-ee

Giá trị của servlet <load-on-startup> biểu thị điều gì

Sự khác biệt giữa máy chủ web, máy chủ web và máy chủ ứng dụng

javax.servlet.ServletException: HV000030: Không thể tìm thấy trình xác nhận hợp lệ cho loại: Java.lang.Integer

Tôi có thể tải xuống các ví dụ hướng dẫn Java EE 6 ở đâu?

Java EE Container vs Web Container

tomcat: triển khai: "Không thể gọi trình quản lý Tomcat: Kết nối bị từ chối"

Tại sao chọn Tomcat trên máy chủ ứng dụng tuân thủ Java EE?

Chính xác thì phiên bản ứng dụng web là gì? Nó ảnh hưởng gì?

JBoss 7, Java.lang.OutOfMemoryError: Không gian PermGen

Servlet vs RESTful

Hạn chế truy cập trên jdk1.7/jre/lib/rt.jar

Lỗi Weblogic 403 - Bị cấm

Cài đặt Tomcat và proxy

index.jsp mặc định trong dự án Java EE trong Netbeans, ở đâu?

MailConnectException: Không thể kết nối với Máy chủ, cổng: smtp.gmail.com, 465; thời gian chờ -1

Netbeans làm thế nào để thêm phiên bản JavaEE?