IT-Swarm.Net

jenkins-pipeline

Làm cách nào để kiểm tra xem thư mục có tồn tại bên ngoài không gian làm việc từ tập lệnh đường ống jenkins không