IT-Swarm.Net

jpa

JPA EntityManager: Tại sao nên sử dụng contin () over merge ()?

Khi sử dụng phương thức getOne và findOne Spring Data JPA

java.lang.IllegalArgumentException: Loại bỏ một cá thể tách rời com.test.User # 5

Tạo JPA EntityManager mà không cần tệp cấu hình Persence.xml

JPA 2.0, API tiêu chí, truy vấn con, trong biểu thức

EntityManager của JPA tạoQueryQuery () so với createdNamedQuery () so với createdNativeQuery ()

một đối tượng mới đã được tìm thấy thông qua mối quan hệ không được đánh dấu theo tầng

Chèn vào JPA của tôi bằng truy vấn gốc của trình quản lý thực thể

(Các) ràng buộc xác thực Bean đã vi phạm trong khi thực hiện Xác thực Bean tự động trong sự kiện gọi lại: 'prePersist'

Các cuộc tấn công tiêm SQL có thể có trong JPA?

JPA Persence.xml META-INF không hoạt động chính xác

JPA - API tiêu chí và EmbeddedId

Cách gọi Truy vấn có tên

Tên miền từ danh nghĩa của chúng tôi

Tham chiếu thuộc tính cho chế độ ngủ đông trong tệp bền vững

Truyền số nguyên cho chuỗi trong JPQL

JPA Thay đổi Flushmode mặc định từ AUTO sang CAMIT

Truy vấn được đặt tên với tham số đầu vào