IT-Swarm.Net

lambda

Khởi tạo trường lười với lambdas

Sử dụng trở lại bên trong lambda?

Amazon Lambda đến Firebase

Định vị chính thức của chúng tôi

java 8 luồng lồng nhau

Java 8 - lưu trữ lambdas trong Danh sách

Các biểu thức lambda <Danh sách> 8 tùy chọn nhận phần tử đầu tiên