IT-Swarm.Net

notifications

Định cấu hình MantisBT để gửi email bằng GMail

thông tin khi người khác trực tuyến

Wordpress có chức năng thông báo tích hợp để hiển thị thông báo cho người dùng không?

Hiển thị tin nhắn quản trị trên Redirect

Xóa Thông báo cập nhật (cho tất cả người dùng ngoại trừ ADMIN)

REST cảnh báo khi bài đăng Wordpress mới được xuất bản hoặc cập nhật

Cách tốt nhất để hiển thị thông báo ở mặt trước bằng cách sử dụng các ngoại lệ bị bắt làm ví dụ

Những ưu và nhược điểm của bản tin chạy WordPress v. Bản tin bên thứ ba là gì?

3 thông báo thư khác nhau