IT-Swarm.Net

pointers

X không triển khai Y (... phương thức có bộ thu con trỏ)

Con trỏ so với giá trị trong tham số và giá trị trả về

"<type> là con trỏ tới giao diện, không phải giao diện"

golang: chuyển đổi con trỏ struct sang giao diện {}

Thêm trình quan sát cho KVO mà không cần con trỏ bằng Swift

Trong các trình xử lý HTTP, tại sao Trình phản hồi lại là một giá trị nhưng lại yêu cầu một con trỏ?