IT-Swarm.Net

properties

Kotlin - Khởi tạo thuộc tính bằng cách sử dụng "by lazy" so với "lateinit"

Lỗi trong lớp Swift: Thuộc tính không được khởi tạo tại cuộc gọi super.init

Lấy chiều cao phần tử

Chuyển đổi các biến tĩnh từ Java sang Kotlin

Đặt giá trị mặc định cho thuộc tính với getter và setter đã xác định