IT-Swarm.Net

sockets

"Thiết lập lại và kết nối với hàng ngang" nghĩa là gì?

Hai ứng dụng có thể nghe cùng một cổng không?

Chrome bị treo sau khi lượng dữ liệu nhất định được chuyển - đang chờ ổ cắm khả dụng

socket.emit () so với socket.send ()

sự khác biệt giữa lập trình socket và lập trình http

Tại sao bind () được sử dụng trong TCP? Tại sao nó chỉ được sử dụng ở phía máy chủ mà không phải ở phía máy khách?

Sự khác biệt giữa TCP Người nghe và ổ cắm

Đi, tcp quá nhiều tệp mở gỡ lỗi

Hiểu cấu trúc sockaddr

HAProxy không khởi động, không thể liên kết ổ cắm UNIX [/run/haproxy/admin.sock]

ví dụ để giải thích ổ cắm tên miền unix - AF_INET vs AF_UNIX

HAProxy không thể liên kết ổ cắm [0.0.0.0:8888]

Đặt IP nguồn cho ổ cắm UDP

Ngăn người môi giới mosquitto (MQTT) nghe cổng bằng cách sử dụng dòng lệnh

Sự khác biệt giữa Socket và RPC là gì?