IT-Swarm.Net

stylesheet

Nếu tôi yêu cầu Biểu định kiểu Gutenberg có ảnh hưởng gì đến WordPress 5.0.1 không?

Enqueue Google Web Fonts mà không làm rối các biểu tượng trong URL

Làm thế nào để tập tin và làm thế nào với phong cách.

Làm cách nào tôi có thể sử dụng PurifyCSS để dọn dẹp style style.css của WordPress?

get_stylesheet_uri trả về đường dẫn sai

Khi liệt kê một bản định kiểu, có thể loại bỏ thuộc tính type không?

Làm cách nào để loại trừ mã nhất định khỏi style.css?

Làm thế nào để làm việc với các kiểu tùy chỉnh được lưu trong tùy chọn chủ đề?

hình ảnh trong bảng định kiểu

Thêm biểu định kiểu vào trang cụ thể

Có style.css mặc định không

Chuyển đổi biểu định kiểu và bộ nhớ đệm

Kiểm tra và xử lý nếu có nhiều biểu định kiểu tồn tại bằng wp_style_is?

Cách/nơi để thêm biểu định kiểu bổ sung vào WP

nhận url trong wp_enqueue_style