IT-Swarm.Net

sudo

sudo: uid hiệu quả không phải là 0, Sudo có cài đặt root setuid không?

Thuật ngữ "siêu người dùng" bắt nguồn từ đâu?

Tại sao "Sudo cd" không hoạt động?

sudo gửi cảnh báo gây phiền nhiễu: vấn đề với các mục mặc định

Làm thế nào để cho phép người dùng bảo vệ môi trường với sudo?

sudo su "tên người dùng" so với su "tên người dùng"

Tại sao Sudo không hoạt động với curl?

Tại sao strace bom lệnh Sudo khi lệnh Sudo hoạt động?

lệnh sudo cố gắng tìm kiếm tên máy chủ

Cách thực hiện SCP với tư cách là người dùng Sudo

Khởi động lại EC2 Amazon Linux (dựa trên Redhat) từ tập lệnh

Thay đổi quyền sở hữu mà không có lệnh Sudo

Mất Sudo / su trên ví dụ Amazon EC2

mật khẩu ít sudo