IT-Swarm.Net

svn

Làm cách nào để di chuyển kho lưu trữ SVN có lịch sử sang kho lưu trữ Git mới?

Bản sao làm việc XXX bị khóa và dọn dẹp thất bại trong SVN

Làm cách nào để bỏ qua thư mục với SVN?

Làm thế nào để có nhật ký git hiển thị tên tệp như svn log -v

Làm cách nào để hoàn nguyên cam kết SVN?

Làm cách nào để tôi quay lại phiên bản cũ hơn của mã của chúng tôi trong Subversion?

Làm cách nào để bỏ qua các tệp trong Subversion?

Làm thế nào để kiểm tra một sửa đổi Subversion cụ thể từ dòng lệnh?

Làm thế nào để làm cho chúng ta có thể làm được

SVN vẫn mâu thuẫn?

Tại sao tôi nhận được xung đột cây trong Subversion?

Làm thế nào để tạo đúng thẻ SVN từ thân cây?

Subversion bị kẹt do "hoạt động trước đó chưa kết thúc"?

Lỗi SVN - Không phải là bản sao làm việc

Sử dụng TortoiseSVN thông qua dòng lệnh

Trong Subversion tôi có thể là người dùng khác với tên đăng nhập của mình không?

Kiểm tra một tệp từ Subversion

Làm thế nào để bạn khắc phục lỗi 'lỗi thời' svn?

Làm cách nào để tìm số phiên bản máy chủ Subversion của tôi?

Cách thay đổi người dùng trong TortoiseSVN

Tôi nên làm gì khi 'svn dọn dẹp' thất bại?

Làm thế nào để bạn loại bỏ kiểm soát Subversion cho một thư mục?

Làm cách nào để loại bỏ các thay đổi cục bộ trong thanh toán SVN?

Thân cây, nhánh và thẻ trong Subversion là gì?

Cách giải quyết thông báo "chỉnh sửa cục bộ, xóa đến khi cập nhật"

Ý tưởng Intellij Lỗi kiểm tra Subversion: `Không thể chạy chương trình" svn "`

SVN nâng cấp bản sao làm việc

Làm thế nào để bạn thấy các mục nhật ký SVN gần đây?

Hoàn nguyên tệp đơn trong SVN thành một bản sửa đổi cụ thể

Cách tốt hơn để trở lại bản sửa đổi SVN trước đó của một tệp?

Hợp nhất một chi nhánh vào Trunk

SVN Cam kết các tệp cụ thể

Đẩy kho lưu trữ Git hiện có sang SVN

Thư mục bị khóa và tôi không thể mở khóa

Làm cách nào để thêm một thư mục hiện có với các tệp vào SVN?

Thay đổi URL kho SVN

Làm cách nào để khắc phục "thiếu khu vực quản trị bản sao bị thiếu" trong SVN?

Làm cách nào để di chuyển tệp (hoặc thư mục) từ thư mục này sang thư mục khác trong TortoiseSVN?

Làm cách nào để tôi thêm svn 'tất cả các tệp chưa được đảo ngược vào SVN?

Giải quyết xung đột cây

SVN (Phần tử), vì vậy, trong khi đó

Làm cách nào tôi có thể xem tất cả các thay đổi lịch sử đối với một tệp trong SVN

SVN - Kiểm tra không khớp trong khi cập nhật

Làm cách nào để xem phiên bản cũ hơn của tệp SVN?

Lấy số sửa đổi cuối cùng trong SVN?

Lệnh SVN để xóa tất cả các tệp bị thiếu cục bộ

Làm cách nào để đổi tên tập tin bằng svn?

Làm cách nào để thay đổi tên người dùng và mật khẩu SVN mặc định để cam kết thay đổi?

Làm thế nào để có được URL kho lưu trữ từ xa svn?

Bản sao làm việc bị khóa

SVN: Có cách nào để đánh dấu một tệp là "không cam kết" không?

SVN "Đã khóa lỗi"

Sử dụng TortoiseSVN làm cách nào để hợp nhất các thay đổi từ thân cây sang một nhánh và ngược lại?

Các thư mục bị cản trở trong Subversion

SVN: tương đương bên ngoài trong Git?

Xác minh chứng chỉ máy chủ không thành công: nhà phát hành không đáng tin cậy

Sự cố SVN (Subversion) "Tệp được lên lịch để thêm, nhưng bị thiếu" - Sử dụng Phiên bản

Kho lưu trữ SVN trên Google Drive hoặc DropBox

[Lỗi: Thư mục làm việc hiện tại không phải là dự án dựa trên Cordova.]

svn: E155004: .. (đường dẫn tài nguyên) .. đã bị khóa

Không thể chạy hàng đợi công việc WC DB được liên kết với tệp

Hợp nhất hai phiên bản chi nhánh bằng Subversion

Làm thế nào để có được danh sách tất cả các tin nhắn cam kết SVN gần đây?

Nhận tất cả các tên chi nhánh trong SVN

cơ sở dữ liệu svn 1.7.8 bị khóa, không thể phát hành

SVN hợp nhất ngược?

Lỗi SVN (200 OK) khi kiểm tra từ kho lưu trữ trực tuyến của tôi

Biểu tượng SVN lớp phủ không hiển thị đúng

SVN không thể đặt ngôn ngữ LC_CTYPE

Đổi tên tập tin, bây giờ SVN không cho phép tôi cam kết?

Làm cách nào để thêm tất cả các tệp mới vào SVN

Quay lại hoặc hoàn nguyên toàn bộ kho svn về bản sửa đổi cũ hơn

Trạng thái "S" trong lật đổ

Có thể có một kho lưu trữ Subversion như một mô hình con Git không?

Cam kết SVN không thành công, cấm truy cập

SVN sao chép giữa các kho với lịch sử

Tự động xóa tập tin Subversion không đảo ngược

git-svn không phải là lệnh git?

Lệnh sửa đổi Subversion hiện tại

Có cách nào để phục hồi sau khi "svn hoàn nguyên" tình cờ không?

Làm cách nào để thiết lập thông tin đăng nhập SVN trong Jenkins?

Lỗi Svn "Thao tác trước chưa kết thúc"

RùaSVN sáp nhập chi nhánh vào thân cây

SVN/Subversion 1.7 và lật đổ Eclipse & JavaHL

Thêm tệp mới vào kho lưu trữ Subversion

SVN + SSH, không phải làm ssh-add mỗi lần? (Hệ điều hành Mac)

Làm cách nào để sửa "Cam kết không thành công. Tệp xxx đã hết hạn. Không tìm thấy đường dẫn xxx."

SVN cam kết thất bại: Thư mục hết hạn

TortoiseSVN báo cáo xung đột, nhưng không thể tìm thấy xung đột

Lỗi rùaSVN: "TÙY CHỌN của 'https: // ...' không thể kết nối với máy chủ (...)"

xóa svn

Không thể kết nối với repo với TortoiseSVN

Cách di chuyển/chuyển đổi từ SVN sang Mercurial (hg) trên windows

Tìm sửa đổi trong thân cây mà một nhánh được tạo ra từ

Cập nhật từ kho svn trả về lỗi "Không thể đọc kích thước chunk"

Làm cách nào để nhập các nhánh và thẻ svn vào git-svn?

SVN Bỏ qua các tệp trong Android Studio

Điều gì gây ra lỗi svn 413 Thực thể yêu cầu quá lớn?

SVN - Lỗi hợp nhất tái hòa nhập: "phải liên quan đến tổ tiên"

Liệt kê tất cả svn: externals đệ quy?

SVN ở đâu trên OS X Mountain Lion?

Bỏ qua .svn khi làm `diff -r`

Muốn xóa bản sửa đổi khỏi kho SVN của tôi

Làm thế nào để làm việc với chúng tôi.

Cách làm cho máy tính và máy tính VisualSVN và máy vi tính

Subversion: Làm thế nào để so sánh sự khác biệt giữa các thay đổi đến?

Làm thế nào để thay đổi bản sao làm việc Subversion UUID?

Có thể phân tích kích thước của kho Subversion không?

Làm thế nào để làm việc với nhau như thế nào

SVN trực tiếp đến tar

Thay đổi tên thư mục trong Subversion * mà không * thanh toán

Ngăn tsvncache chạy

Tên người dùng của tôi trong SVN là gì

SVN qua bắt tay HTTPS và SSL không thành công

SVN / Rùa luôn làm cho các tệp chỉ đọc

SVN rất chậm qua HTTP (có vẻ liên quan đến auth)

Rùa SVN, tìm tất cả các tập tin không thêm?

"Git grep" tương đương trong Subversion?

Cách kiểm tra một cam kết trước đó với TortoiseSVN

Lật đổ trên https + WebDAV trên nginx

Làm cách nào để xóa lớp phủ biểu tượng khỏi các thư mục không được đảo ngược trong Rùa SVN?

Ứng dụng khách Firefox hoặc Chrome SVN

Tin nhắn nhật ký SVN theo thứ tự ngược lại

Làm thế nào để loại bỏ đệ quy .svn Thư mục?

Làm cách nào để tìm ai đã xóa một dòng khỏi tệp trong kho SVN?

Dev, Giai đoạn và Triển khai sản xuất cho các trang web WordPress?

Bắt đầu với Subversion, Git hoặc Hệ thống kiểm soát phiên bản tương tự để giữ Lịch sử tệp của tôi?

Cách thực hiện: Đẩy repo GitHub đến các máy chủ plugin wordpress

Thẻ ổn định của plugin trong tệp readme

Có cách nào nhanh hơn để git-svn sao chép một plugin wordpress từ kho Subversion không?

Làm thế nào để làm việc, làm như thế nào

Tôi nên sử dụng SVN hay Git?

Mọi hướng dẫn sử dụng WP SVN với IDE khách hàng?

Quản lý cập nhật khi Wordpress ở trong repo svn của riêng bạn

Thiết lập SVN để làm việc nhóm trong phát triển chủ đề tùy chỉnh WordPress

Subversion, github, vv .. trong đó

Làm thế nào để giảm giá và cài đặt WordPress theo SVN sang cài đặt?

Sử dụng Subversion để triển khai WordPress

Có giải pháp liền mạch nào để gửi plugin tới wordpress.org SVN và GitHub không?

Bạn có phải có quyền truy cập dòng lệnh để sử dụng Subversion với Wordpress không?