IT-Swarm.Net

textview

làm thế nào để loại bỏ gạch chân cho textview trong Android