IT-Swarm.Net

timestamp

Giờ địa phương Chuyển đổi thành giờ UTC trong tổ ong

Độ chính xác của việc tạo tập tin hoặc ngày sửa đổi là gì?

Làm thế nào tôi có thể đặt "được đăng x phút trước trên bài viết của tôi?

wp_schedule_event nó sẽ chạy nếu dấu thời gian đã qua?

Sửa đổi human_time_diff () để rút ngắn "ngày" thành "d" và "giờ" thành "h", v.v.

Swatch Internet Time cho dấu thời gian bài viết