IT-Swarm.Net

uitextfield

Cách ẩn thanh phím tắt trong iOS9

Kiểm tra giao diện người dùng Xcode - nhập văn bản bằng phương thức typeText () và tự động sửa lỗi

Đóng bàn phím trên UITextField

UITextField safeTextEntry - hoạt động từ CÓ thành KHÔNG, nhưng thay đổi lại thành CÓ không có hiệu lực