IT-Swarm.Net

uiviewcontroller

bảng phân cảnh iOS5 UIViewControll phương thức init nào được gọi bởi bảng phân cảnh?

ModalViewControll nền trong suốt iOS 8