IT-Swarm.Net

uninstall

Làm cách nào để gỡ cài đặt ứng dụng bằng PowerShell?

Làm cách nào để gỡ cài đặt Windows Service khi không có tệp thực thi nào trên hệ thống?

Gỡ cài đặt Eclipse trong OSX?

Điều gì trái ngược với 'tạo cài đặt', tức là làm thế nào để bạn gỡ cài đặt thư viện trong Linux?

Làm cách nào để gỡ cài đặt Ruby từ/usr/local?

Làm thế nào để thanh lọc triệt để và cài đặt lại postgresql trên ubfox?

Làm cách nào để loại bỏ hoàn toàn Python khỏi máy Windows?

Làm cách nào để gỡ cài đặt Python 2.7 trên Mac OS X 10.6.4?

Làm cách nào tôi có thể gỡ cài đặt Ruby trên Ubuntu?

Làm cách nào để xóa ứng dụng có quản trị viên thiết bị hoạt động được bật trên Android?

cài đặt/gỡ cài đặt APK theo chương trình (Gói quản lý so với ý định)

Gỡ cài đặt hoàn toàn PostgreSQL 9.0.4 khỏi Mac OSX Lion?

Làm cách nào để gỡ cài đặt ứng dụng của riêng bạn khỏi/system/app?

Xóa tất cả các lib OpenCV đã cài đặt

Làm thế nào để gỡ cài đặt Jenkins?

Làm cách nào để gỡ cài đặt hoàn toàn Visual Studio 2010?

Lệnh adb Shell để làm cho hộp thoại gỡ cài đặt gói Android xuất hiện

Cách xóa gói trong văn bản cao siêu 2

Cách gỡ cài đặt các gói có thể chỉnh sửa bằng pip (được cài đặt với -e)

Làm cách nào để gỡ cài đặt hoàn toàn Android Studio trên Mac?

Cách gỡ cài đặt Apache bằng dòng lệnh

Làm thế nào để bạn gỡ cài đặt tất cả các phụ thuộc được liệt kê trong pack.json (NPM)?

Lệnh npm để gỡ cài đặt hoặc Prune các gói không sử dụng trong Node.js

Cách gỡ cài đặt ý tưởng intellij trên Ubuntu 13.10

Làm cách nào để xóa gói khỏi Laravel bằng trình soạn nhạc?

Gỡ cài đặt ứng dụng Android Wear khỏi thiết bị thực

Làm cách nào để gỡ cài đặt Azure SDK cho .NET 2.5?

Buộc gỡ cài đặt Visual Studio 2015

Làm cách nào tôi có thể tìm thấy sản phẩm GUID của cài đặt MSI đã cài đặt?

Xóa nhà soạn nhạc

Cách gỡ cài đặt hoàn toàn Xcode và xóa tất cả cài đặt

Làm thế nào để loại bỏ docker được cài đặt bằng wget?

Gỡ cài đặt/xóa Carthage khỏi dự án iOS/xCode?

Làm cách nào để gỡ cài đặt protobuf 3.0.0?

Làm cách nào để xóa CLion-2016.2.3 hoàn toàn khỏi Ubuntu 16.04 LTS?

Cách gỡ cài đặt Anaconda hoàn toàn khỏi macOS

không thể gỡ cài đặt netbeans 8.0.2

Cách gỡ cài đặt hoàn toàn vscode trên mac

làm thế nào để loại bỏ hoàn toàn Tomcat 7 khỏi Ubuntu 14.04

Cách gỡ bỏ hoàn toàn docker khỏi Ubuntu 14.04

Làm thế nào để gỡ bỏ hoàn toàn kubernetes

Cách tốt nhất để gỡ cài đặt đá quý từ một dự án Rails3 là gì?

Làm cách nào để hạ cấp Xcode xuống phiên bản trước?

Làm thế nào để gỡ cài đặt gói npm?

Làm thế nào để gỡ cài đặt conda mini? python