IT-Swarm.Net

user-accounts

Khai báo người mẹ Samba?

Cách thêm người dùng tên miền vào nhóm Quản trị viên trong Windows 10

Làm cách nào tôi có thể chọn tài khoản người dùng mặc định cho Windows 10 (xem trước kỹ thuật)

Thêm nhiều @groups cho người dùng hợp lệ

Quản lý tài khoản dịch vụ theo thông số RPM

Danh sách tất cả người dùng đã cam kết với kho SVN

Tài khoản Microsoft có nhận được tên người dùng cục bộ không

Tôi mới cài đặt Oracle 11g và tôi không thể tìm ra cách đăng nhập vào trình quản lý doanh nghiệp.

quản lý người dùng trac