IT-Swarm.Net

vector

Làm thế nào một câu hoặc một tài liệu có thể được chuyển đổi thành một vectơ?

Mô hình không gian vectơ: Tương tự Cosine và Khoảng cách Euclide

đóng gói so với vectơ giải nén

Tính khoảng cách giữa hai vectơ có độ dài khác nhau

Julia: nối vào một vectơ trống