IT-Swarm.Net

virtualenv

làm thế nào để xác định vị trí môi trường mới cho conda tạo

Làm cách nào để cài đặt từ bộ đệm cục bộ với pip?

Cài đặt psycopg2 vào virtualenv khi PostgreSQL không được cài đặt trên hệ thống phát triển

Làm cách nào để tạo danh sách các gói đã cài đặt trong một virtualenv nhất định?

mkvirtualenv: Quá nhiều cấp độ liên kết tượng trưng

Làm thế nào để có được virtualenv để làm việc với vỏ cá