IT-Swarm.Net

xaml

Dòng mới trong thuộc tính chuỗi

Xamarin Forms StackLayout: Cách đặt chiều rộng/chiều cao của trẻ em thành tỷ lệ phần trăm

Làm cách nào để sử dụng StringFormat trong các phần tử XAML?

TextBox Binding TwoWay không cập nhật cho đến khi Focus bị mất WP7

Biểu mẫu Xamarin: Làm cách nào tôi có thể thêm phần đệm vào nút?

Phần tử kích hoạt (XAML) không được hỗ trợ trong dự án UWP

Cách kết nối sự kiện và lệnh TextChanged của TextBox để sử dụng mẫu MVVM trong Silverlight

Gói nhãn với StackLayout

Số lượng dòng tối đa cho một TextBlock

Hình ảnh nền Xamarin.Forms Xaml

Chỉ định màu RGB trong XAML với Xamarin

Cách thay đổi trong khi Quảng Quảng trong Xamarin