IT-Swarm.Net

xcode6

Tệp PCH trong Xcode 6

Làm thế nào để in ra bàn điều khiển bằng sân chơi Swift?

Cảnh báo "Thiếu mô hình con"

Làm cách nào để có thư mục trước khi có bất kỳ tệp nào trong Finder (Mac) theo chương trình?

Lỗi làm sạch thư mục bản dựng - Bạn không có quyền truy cập tệp yêu cầu

Tại sao tôi gặp phải lỗi ITMS-4238 "Tải lên nhị phân dự phòng" khi gửi lên App Store?