IT-Swarm.Net

xcode8

Xcode 8 Beta 4 - Tắt phím bình luận

Model đang chạy iOS 10.2 (14C92), phiên bản Xcode này có thể không được hỗ trợ

Làm cách nào để cài đặt Xcode 9 mà không cập nhật macOS?

Nhận xét nhiều dòng trong Xcode 8

Ký tự động không thể giải quyết vấn đề với tệp quyền lợi của mục tiêu

Tài khoản của bạn đã có chứng chỉ ký cho máy này nhưng nó không có trong móc khóa của bạn

XCode 8 Nhận xét bị hỏng

Xcode 8 kéo và kết nối @IBAction thêm không chính xác "WithSender" trên thanh tra kết nối IB